|  
Press Release |  Client Login

HİZMETLERİMİZ » Optimum İç İletişim

Optimum İç İletişim, 20 seneyi aşkın strateji, iletişim ve insan kaynakları yönetimi tecrübesini harmanlayarak, Şirketlerin en önemli kaynaklarından biri olan insan gücünün aidiyet, motivasyon ve verimliliğini arttırmayı hedefler.

İç İletişim, çok geniş bir konu olmakla beraber birkaç önemli başlık altında toplanabilir:

DEĞİŞİM iLETİŞİMİ

Şirket birleşmesi gibi büyük bir değişim veya küçük bir sistem değişikliği! Optimum İç İletişim, değişimin çalışanlar üzerinde zorluk ve direnç yaratacağının bilinciyle, değişim sürecinde doğru zamanda ve etkin iç iletişim teknikleri kullanarak,  çalışanların değişimi kucaklamasını sağlar.

Önemli bazı değişim konuları özetlenirse;

Şirket Birleşme ve Bölünmeleri:  Şirket Birleşmeleri, çalışanlar için sancılı bir süreçtir. Optimum İç İletişim sürecin başından, entegrasyonun tamamlanmasına kadar, etkin iç iletişim ile, çalışanların verimliliğinin ve motivasyonunun devamını sağlar. Ayrıca arzu edilirse, şirket birleşmelerinde, yönetim takımı analizi yaparak, birleşme öncesi çıkabilecek sorunları öngörmek, çareler üretmek, gerekli önlemleri almak imkanı sağlanır.

Yeni Marka:  Optimum İç İletişim, Şirketiniz için yeni bir isim, marka veya kimlik oluşturma sürecinde çalışanlarınızın katılımını, değişimi benimsemelerini ve hızlı adaptasyonlarını sağlar.

Yeni Yönetim/Yönetici: Optimum İç İletişim, üst veya ara yönetim değişikliğinde, çalışanların yeni lider ve vizyonunu tanımalarını sağlarken Şirket’e olan güven ve inançlarını da pekiştirir.

Yeniden Yapılanma: Yeniden yapılanma birçok şirket içinde rahatsızlık yaratabilir. Çalışanlarla yapılacak düzenli iletişim sayesinde, yapılanmanın amacı, süreci, kazandıracakları ve hedefleri konusunda belirsizlikleri ortadan kaldırılır,  aidiyet ve motivasyon ile verimliliğin arttırılmasına katkıda bulunulur.

Uygulama/Sistem Değişikliği: Yeni bir sistem veya uygulamaya geçiş döneminde, iç iletişim yöntemlerini kullanarak tüm çalışanların uyum ve sinerjisi ile pürüzsüz bir geçiş sağlar.

Çalışan Güvenliği: İş yeri güvenliğini önemi ve sistemin işleyişini çalışanlara etkili bir şekilde anlatarak, Şirket genelinde hassas bir şekilde uygulanmasına yardımcı olur.

İK /YÖNETİM İLETİŞİMİ:

Çalışan aidiyeti ve verimliliğini arttırmak amacıyla; yönetim iletişimi kapsamında,  Kurumsal strateji ve amaçların iletişimi sağlanır. İK iletişimi kapsamında ise, İK programları-fonksiyonları ve Şirketin sunduğu imkânları en iyi şekilde anlatacak iletişim stratejileri ve programları geliştirilir.

Bazı örnekler:

Yöneticiler için Donanım: Yöneticilerin; vizyon, kurum kültürü ve değerleri gibi önemli konularda ekipleriyle iletişim kurmalarını sağlayacak malzemeler üretilir. Liderlik ve yöneticilik becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ve workshoplar düzenlenir.

Şirket Yönetmeliği:  İşe yeni başlayan personelinize, İşyeri kuralları, sunulan imkanlar ve iç işleyiş bilgilerini sunan ve ilk adımdan aidiyet hissi yaratan bir Şirket yönetmeliği hazırlanır.

Oryantasyon: Ekibe yeni katılanların adaptasyonlarını hızlandıracak ve başarıya giden basamakları önlerine serecek bir program içeriği hazırlanır.

Yönetim/Ekip Dinamikleri Çalışması: Ekip üyelerine uygulanan kişilik envanteri sonrasında yapılan bireysel ve grup toplantısında, ekibin birbiriyle olan etkileşimleri incelenir. Ekip içi optimal uyumu sağlamak için; ekibin görev dağılımı, kuvvetli ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi ve yeni katılacak üyeler için profil seçilmesi gibi konular ele alınır.

Performans Yönetimi: Verimlilik ve karlılığı arttırmak için, nitelikli insan gücünün Kurum hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacak şekilde performanslarının arttırılması gerekir. Şirket performans sisteminin; en iyi şekilde anlaşılıp, verim alınması için çalışanlara olan katkılarını öne çıkararak etkin bir şekilde tanıtımı sağlanmalıdır.

Ödül Sistemi: Şirket performansı ile doğrudan bağlantılı bir ödüllendirme sisteminin adil ve anlaşılır bir şekilde iletişimi sağlanır.  (yönetici primi, bonus sistemi, teşvik primi, hisse- hisse devri, ödüller)

İşe Alma: Yeni bir strateji ve sıra dışı bir yaklaşımla Şirketinizin tanıtımını yaparak, en nitelikli adayların iş seçimi aşamasında ön sıralarda olmanızı sağlar.

Etkinlikler: Şirket içi kutlamalar, lansmanlar, çeşitli work shoplar, geziler, yarışmalar ile Şirket’in çalışanına verdiği değer ve önemi pekiştirir. Çalışanların uyum ve aidiyet hissini kuvvetlendirerek, verimliliği arttırmaya yardımcı olur.


 
Giriş Register